Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle vormen van de verwerking van persoonsgegevens door Bee Agency, gevestigd aan de Hortensiastraat 20, 1032 CJ in Amsterdam, hierna te noemen ‘BEE’.

Algemeen
Onder persoonsgegevens verstaat BEE alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen of te herleiden zijn naar een individu. BEE kan persoonsgegevens van een persoon verwerken in het kader van haar bedrijfsvoering, zoals onder meer het organiseren van evenementen, het produceren van audiovisuele werken en/of het ontwikkelen van concepten. BEE draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens die worden verstrekt of anderszins worden verkregen, vertrouwelijk worden behandeld en worden beschermd zoals is voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving: de Algemene Verordening Persoonsgegevens, hierna de ‘AVG’.

Minderjarigen
Indien een persoon jonger is dan 16 jaar, dan zal BEE alleen zijn/haar persoonsgegevens verwerken indien de ouders of wettelijke vertegenwoordigers na het lezen van deze privacyverklaring daarvoor toestemming geven. Dit geldt alleen voor zover toestemming ook de grondslag is voor de verwerking. Met inachtneming van de beschikbare technologie spant BEE zich in om te controleren of de ouders of wettelijke vertegenwoordigers daadwerkelijk toestemming hebben gegeven voor de verwerking.

Verkrijging
Hoe worden de persoonsgegevens verkregen? Dit kan onder meer omdat deze:

 • door de betreffende persoon op eigen initiatief – mondeling dan wel schriftelijk – zijn verstrekt, bijvoorbeeld via de BEE website, via een klant van BEE of via een ander aanmeldkanaal;
 • in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zijn verkregen;
 • door derde partijen aan BEE kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld door app aanbieders of in het kader van een bedrijfstransactie;
 • via openbare bronnen, zoals social media pagina’s in combinatie met de gegevens van de persoon bekend zijn geworden;
 • via cookies via de BEE website worden verzameld. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt?:

 • naam, adres en woonplaats;
 • contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer;
 • bankgegevens, factuurgegevens, BTW nummer, als dat nodig is voor de uitbetaling van een vergoeding;
 • geboortedatum, leeftijd, geslacht;
 • foto, gebruikersnaam, interesses en voorkeuren;
 • eventueel surf-/klikgedrag op speciaal voor projecten gebruikte apps en/of websites mits na voorafgaande toestemming via de (cookie) melding en/of pop up;
 • eventueel de actuele locatie via apps en/of websites mits na voorafgaande toestemming via de (cookie) melding en/of pop up;
 • geo locatie data bij gebruik van de BEE website en/of andere persoonsgegevens via de cookies die wij plaatsen.
 • overige informatie, waaronder mogelijk bijzondere persoonsgegevens, maar alleen als deze door u zelf wordt aangeleverd en na voorafgaande toestemming.

Doeleinden van de verwerking
BEE gebruikt niet altijd alle gegevens, alleen als dit nodig is voor het doeleinde waarvoor deze verwerkt. Doeleinden voor de verwerking zijn:

 • voor het vastleggen van de medewerking of deelname van een persoon aan een project;
 • voor het verkrijgen van auteursrechtelijke toestemming voor het gebruik van een foto of een ander werk;
 • voor analytische doeleinden, al dan niet in opdracht van een klant waaronder voor het kunnen uitvoeren van enquetes, klantonderzoeken, interactieve (spel)onderdelen;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst, bijv. een overeenkomst van opdracht, een deelnameovereenkomst, quitclaim en/of het leveren van bepaalde diensten;
 • voor promotionele doeleinden voor BEE en/of de klant;
 • voor de juiste werking van de BEE website, zoals uitgelegd in ons Cookiebeleid.

Waarborgen
BEE hanteert in overeenstemming met de AVG de juiste grondslag, te weten a. de uitvoering van de overeenkomst, b. toestemming, c. een gerechtvaardigd belang van BEE (waarbij BEE altijd haar belangen zal afwegen tegen de privacy belangen van de betreffende persoon) of d. het naleven van een wettelijke verplichting.

Delen met derden
BEE deelt de persoonsgegevens alleen met andere partijen voor zover en waar nodig voor het doeleinde waarvoor ze verzameld worden. De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de klant en/of met leveranciers van BEE met wie BEE voor zover vereist een verwerkersovereenkomst zal sluiten zodat de persoonsgegevens worden beschermd en de naleving van de AVG wordt gewaarborgd. Als BEE de gegevens deelt met een partij buiten de EU, dan zal zij met de ontvangende partij een standaardcontract aangaan dat is goedgekeurd door de Europese Commissie. Ook deelt BEE persoonsgegevens indien zij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht is om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

BEE heeft met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. De opname van volledige IP-adressen wordt door BEE geblokkeerd.

Bewaren van persoonsgegevens
De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Toegang krijgen tot en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om een verzoek te doen tot toegang en informatie tot, inzage in, rectificatie, beperking, verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens en/of intrekking van eerder gegeven toestemming, overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via de contactgegevens zoals vermeld op de website.

Klachten
U heeft het recht om vragen en/of klachten in te dienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bij BEE en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.
BEE zal elk verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoorden.
Er kunnen omstandigheden voordoen waarbij BEE aan het verzoek van de persoon geen of geen volledige uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen en/of op basis van de wettelijke excepties voor verwerking voor journalistieke doeleinden of ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.
BEE neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op zijn/haar aanmelding en/of zijn/haar eigen persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.
Indien er vragen en/of opmerkingen over de Privacyverklaring en/of over de verwerking van Persoonsgegevens dan kunnen deze worden gesteld via de contactgegevens op de website.

Versie 1 september 2023