Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Algemene voorwaarden: deze (algemene) leveringsvoorwaarden.
1.2 Bee Agency: Bee Agency BV, gevestigd te Amsterdam aan de Hortensiastraat 20, 1032 CJ Amsterdam onder KvK nr. 75849356.
1.3 Opdracht: Elke aan Bee Agency gegeven en door haar aanvaarde opdracht tot advisering, conceptontwikkeling, organisatie van, of uitvoering van (onderdelen) van een activiteit zoa s onder meer een evenement, videoproductie, campagne of ander
communicatieproject.
1.4 Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie Bee Agency een overeenkomst is aangegaan.
1.5 Overeenkomst: de door Partijen gemaakte afspraken over de Opdracht al dan niet vastgelegd in een Opdrachtbevestiging.
1.6 Partijen: Opdrachtgever en Bee Agency samen.
1.7 Project: het evenement, de videoproductie, de campagne of enig ander project waarop de Opdracht betrekking heeft.
1.8 Projectsom: Het totaal bedrag dat door Opdrachtgever dient te worden voor de voltooiing van de Opdracht.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Bee Agency en Opdrachtgever.
2.2 Indien een bepaling van de Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offerte, prijzen, informatie en inschakeling derden
3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, projectbegrotingen en dergelijke van Bee Agency zijn geheel vrijblijvend, tenzij Bee Agency schriftelijk anders heeft aangegeven.
3.2 Alle door Bee Agency verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
3.3 Alle prijzen die Bee Agency hanteert zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld of overeengekomen.
3.4 In de begroting zijn vaste posten en stelposten opgenomen. Stelposten zullen zo zorgvuldig mogelijk door Bee Agency worden geschat en zullen op basis van nacalculatie worden vastgesteld.
3.5 Indien na het aangaan van de overeenkomst, maar vóór voltooiing van de Opdracht onvoorziene prijs- dan wel tarievenverhoging optreden, heeft Bee Agency het recht deze verhoging door te berekenen.
3.6 Bee Agency is gerechtigd voor de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen.
3.7 Eventuele contractuele beperkingen, waaronder tevens deze in algemene voorwaarden van de derde partij zal Bee Agency tevens te allen tijde jegens Opdrachtgever kunnen inroepen.

4. Betaling
4.1 Betaling van de Projectsom dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum via overboeking op de bankrekening van Bee Agency, doch zal te allen
tijde uiterlijk de dag voor de oplevering van de Opdracht dienen te zijn ontvangen.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim vanaf de vervaldag van de factuur. In dat geval zal zij de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. Verder zal zij vergoeding verschuldigd zijn voor alle eventuele door Bee Agency dientengevolge te lijden schade, alsmede voor alle aan de invordering verbonden kosten met een minimum van 25% van de Projectsom. Bee Agency heeft het recht om bij uitblijving van tijdige betaling, de nakoming van de Overeenkomst op te schorten.

5. Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Opdrachtgever voor eigen rekening zorgdragen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Bee Agency niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
5.2 Opdrachtgever dient Bee Agency in staat te stellen de Opdracht uit te kunnen voeren, onder andere door er, voor eigen rekening en risico, voor te zorgen dat:
– medewerkers, zodra zij op de locatie van het Project zijn aangekomen, een aanvang kunnen maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kunnen blijven verrichten;
– ten behoeve van de medewerkers en het Project de krachtens de wet, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen aanwezig zijn;
– de door Opdrachtgever aangewezen locatie van het Project geschikt is voor het uitvoeren van de Opdracht;
– de toegangswegen tot de locatie van het Project geschikt zijn voor het benodigde transport.
5.3 De Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht, tijdig aan Bee Agency te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
5.4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden waaronder vergoedingen voor het gebruik van muziek, portret, etc..
5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
5.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de Opdracht zijn betrokken, zoals (doch niet uitsluitend) deelnemers en bezoekers van een Project. Indien Bee Agency door handelen of nalaten van Opdrachtgever niet, of niet voldoende,
in staat is om de Opdracht naar behoren uit te voeren, kan Bee Agency de schade die zij hierdoor lijdt op Opdrachtgever verhalen. Onder schade wordt de door Bee Agency gemaakte kosten, geleden verliezen en gederfde winst begrepen.
5.7 Opdrachtgever vrijwaart Bee Agency voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de Opdracht en/of het Project schade lijden.

6. Uitvoering of wijziging van de Opdracht
6.1 Bee Agency zal de Opdracht naar eisen van goed en deugdelijk vakmanschap uitvoeren op basis van het door Opdrachtgever goedgekeurde plan.
6.2 Bee Agency is bevoegd, indien dat noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de Opdracht, in ondergeschikte mate af te wijken van het ontwerp of concept. Afwijkingen ten opzichte van het ontwerp of concept zijn steeds geoorloofd, als de beoogde essentie of functionaliteit niet wezenlijk wordt aangetast en indien bij de uitvoering redelijkerwijs is gebleken dat bepaalde details, praktisch gezien, beter anders kunnen worden ingevuld dan in de ontwerpfase voorzien werd.
6.3 Voor additionele werkzaamheden van Bee Agency, waarvoor naar hun aard en omvang geen overeenkomst noodzakelijk is, wordt de factuur als opdrachtbevestiging
beschouwd.
6.4 Is er binnen de Overeenkomst een bepaalde termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn tenzij dit uitdrukkelijk zo is vastgesteld.
6.5 Meerwerk of een wijziging van de Opdracht kan ertoe leiden dat de eventuele oorspronkelijk overeengekomen levertermijn wordt overschreden. Bee Agency is niet
aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

7. Levering van zaken
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, strekt niets in de Overeenkomst tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de ter beschikking gestelde danwel gebruikte zaken (hierna te noemen ‘gehuurde zaken’) aan Opdrachtgever.
7.2 Door de gehuurde zaken in ontvangst te nemen wordt Opdrachtgever geacht de gehuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de gehuurde
zaken in goede staat houden en na afloop in goede staat teruggeven aan Bee Agency.
7.3 Bij overschrijding van de huurtermijn zonder schriftelijke toestemming van Bee Agency, is Opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd van tweemaal de
overeengekomen huurprijs.
7.4 De wijze van gebruik en opstalling van de gehuurde zaken is voor risico van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aan de gehuurde zaken enig
onderdeel te wijzigen of de gehuurde zaken naar een andere locatie te (laten) vervoeren, danwel de gehuurde zaken aan derden ter beschikking te stellen.
7.5 Opdrachtgever is gedurende de periode dat zij de gehuurde zaken onder zich houdt, aansprakelijk voor alle schade aan alsmede diefstal en/of vermissing van de gehuurde zaken. Opdrachtgever is verplicht de gehuurde zaken bij een solide maatschappij tegen alle schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Bee Agency.
7.6 Indien uitdrukkelijk een gehele of gedeeltelijke (eigendoms)overdracht is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken aan Opdrachtgever ter plaatse waar
Bee Agency haar bedrijf uitoefent.
7.7 Vanaf het moment van levering zijn de geleverde zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering en dient de af te leveren zaken zo spoedig mogelijk na eerste verzoek van Opdrachtnemer op te halen.
7.8 Indien vervoer van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.9 Bee Agency behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot het moment van volledige betaling.

8. Overmacht
8.1 Omstandigheden die buiten de macht van Bee Agency vallen en die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst door Bee Agency redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang kan worden verlangd of waarvan Bee Agency meent dat deze bij voortzetting van het Project onaanvaardbare risico’s met zich mee brengen (zoals maar niet beperkt tot extreem weer of een natuurramp, intrekking van een of meerdere vergunningen, nationale rouw, storingen in de benodigde infrastructuur, no-show van artiesten of ziekte van moeilijk vervangbare medewerkers, geeft Bee Agency het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering van de Opdracht op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Bee Agency behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot alle tot dan toe gemaakte kosten inclusief kosten voor door haar ingeschakelde derden). Bee Agency adviseert Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op de door Bee Agency, al dan niet in opdracht van Opdrachtgever, ontwikkelde (onderdelen van) werken en/of concepten die ten grondslag liggen aan het Project, dan wel bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte werken, bij Bee Agency dan wel bij haar toeleveranciers en/of licentiegevers berusten.
9.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend in licentie een gebruiksrecht om de werken openbaar maken en/of te verveelvoudigen binnen de doelstelling, het territorium, op de wijze en gedurende de periode zoals omschreven voor de Opdracht, met dien verstande dat het gebruiksrecht nimmer meer bedraagt dan 1 jaar na voltooiing van de Opdracht.
9.3 Bee Agency zal zich ertoe inspannen om de benodigde gebruiksrechten van derden die worden betrokken bij de Opdracht, met zo min mogelijke aanvullende beperkingen te clearen. Eventuele beperkingen, zullen aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt en zullen door Opdrachtgever te allen tijde worden gerespecteerd.
9.4 De licentieverlening als bedoeld in lid 1 en lid 2 vindt pas plaats nadat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen jegens Bee Agency heeft voldaan.
9.5 Door het in het kader van de Opdracht aan Bee Agency ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Bee Agency deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs vereist is.
9.6 Opdrachtgever garandeert de intellectuele eigendomsrechten van Bee Agency en derden te zullen respecteren. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Bee Agency mocht lijden als gevolg van een schending van de in dit lid verstrekte garantie en Opdrachtgever vrijwaart Bee Agency voor aanspraken van derden terzake.
9.7 Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de Opdracht zijn uitsluitend gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen van de Opdracht te maken na schriftelijke
toestemming van Bee Agency. De alsdan gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen mogen door Opdrachtgever uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bee
Agency worden gebruikt in externe communicatie-uitingen.
9.8 Bee Agency is te allen tijde gerechtigd om beeld- en/of geluidsopnamen van de Opdracht te maken en te gebruiken voor promotionele doeleinden van Bee Agency.

10. Verwerken van persoonsgegevens
10.1 Voor zover Bee Agency bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene
Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.
10.2 De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.
10.3 Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Bee Agency vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.
10.4 Bee Agency zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald. Indien vereist, zullen Partijen een verwerkersovereenkomst sluiten conform een model van Bee Agency.
10.5 Indien er bijzondere persoonsgegeven dienen te worden verwerkt ten behoeve van de Opdracht, dient Opdrachtgever dit vooraf aan Bee Agency te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen welke aanvullende maat- regelen genomen moeten worden. De extra kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van Opdrachtgever.
10.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de Opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op
enig recht van derden. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij de verplichtingen uit de AVG correct en volledig nakomt, Opdrachtgever vrijwaart Bee Agency van alle
aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van de AVG.
10.7 De verplichtingen van de Opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van
Opdrachtgever, zoals werknemers of door haar ingeschakelde derden.

11. Annulering van het Project
11.1 Opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
11.2 Opdrachtgever kan de Overeenkomst annuleren per schriftelijke aanzegging aan Bee Agency, waarbij de datum van ontvangst door Bee Agency geldt als annuleringsdatum.
11.3 In geval van annulering is de Opdrachtgever (een deel van de) kosten verschuldigd, onder de volgende voorwaarden:
– Annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van het Project: 75% van de overeengekomen Projectsom;
– Annulering minder dan 2 maanden voor aanvang van het Project: 100% van de Projectsom.

12. Klachten
12.1 Klachten over de uitvoering van door Bee Agency verrichte werkzaamheden of overige vorderingen c.q. aanspraken, dienen uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de Opdracht schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer althans binnen 14 dagen na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, bij gebreke waarvan alle vorderingsrechten c.q. aanspraken komen te vervallen.
12.2 Indien een klacht gegrond is, zal Bee Agency de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij nakoming inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

13. Opschorting en ontbinding
13.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst voldoet, bij grove nalatigheid van Opdrachtgever of ingeval het Project ten behoeve waaraan Bee Agency werkzaamheden verricht definitief wordt gestopt door overmacht, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling van Opdrachtgever, alsmede ingeval Opdrachtgever door beslaglegging of andere maatregelen de bevoegdheid c.q. de beschikking over zijn vermogen verliest, is Bee Agency gerechtigd, onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade, naar keuze de Overeenkomst op te schorten en/of met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te ontbinden.
13.2 Indien Bee Agency op het moment van de ontbinding reeds een gedeelte van de Opdracht heeft uitgevoerd, zal dit gedeelte en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen onderwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Bee Agency ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Bee Agency voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14. Aansprakelijkheid Bee Agency
14.1 Bee Agency heeft ten aanzien van de door haar te leveren diensten geen resultaatsverbintenis, behoudens voor zover bepaalde eigenschappen van een zaak
uitdrukkelijk en schriftelijk door Bee Agency aan de Opdrachtgever zijn gegarandeerd. Bee Agency staat niet in voor verwachtingen omtrent eigenschappen die niet als hiervoor bedoeld uitdrukkelijk en schriftelijk met haar zijn overeengekomen.
14.2 Bee Agency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
14.3 Bee Agency is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Bee Agency in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de aantoonbaar directe door Opdrachtgever geleden schade. Indirecte schade, waaronder omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of immateriële schade, is te allen tijde uitgesloten behoudens indien en voorzover deze schade is geleden als gevolg is van onmiskenbare opzet of grove schuld van Bee Agency.
14.4 In geval aansprakelijkheid komt vast te staan op grond van lid 3, is de aansprakelijkheid van Bee Agency te allen tijde beperkt tot het bedrag dat voor het desbetreffende schadevoorval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bee Agency ter zake daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
14.5 Eventuele door Bee Agency verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
14.6 Bee Agency is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers aan of bezoekers van het betreffende Project.

15. Slotbepalingen
15.1 Aanvullingen op en wijzigingen van de Overeenkomst, Opdracht of deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn
overeengekomen.
15.2 Op alle Overeenkomsten met Bee Agency is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die niet in onderlinge overeenstemming geschikt worden, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

8 oktober 2019